top of page
orn1_edited.png

Statut Koła Gospodyń Wiejskich w Narwi

orn1_edited.png

§ 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Narwi dalej zwane „Koło”, jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

 

§ 2.1. Siedzibą Koła jest Gminna Biblioteka Publiczna, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 18

2. Koło może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Koło może zrzeszać się z innymi kołami gospodyń wiejskich i tworzyć związki kół gospodyń wiejskich.

4. Koło może posługiwać się nazwą Koło Gospodyń Wiejskich w Narwi.

 

§ 3. Celem Koła jest:

1. prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej w środowiskach wiejskich,

2. prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,

3. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet,

4. inicjowanie i prowadzenie działalności na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,

5. upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,

6. reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,

7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej,

8. wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.

 

§ 4.1. Koło realizuje swoje cele ze środków pochodzących ze składek członkowskich dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, darowizn, spadków, zapisów, dochodów

z własnej działalności, dochodów z majątku Koła oraz z ofiarności publicznej.

2. Koło może prowadzić działalność zarobkową i uzyskiwać przychody z tytułu:

1) sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego lub żywności regionalnej,

2) sprzedaży, najmu lub lokalu składników majątkowych,

3) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach.

 

§ 5.1. Członkami Koła mogą być osoby, których miejscem zamieszkania jest Narew, które ukończyły 18 lat, jeśli zadeklarują czynny udział w realizacji celów Koła.

2. Za zgodą rodziców lub opiekunów ustawowych w działalności Koła mogą brać także osoby, które nie ukończyły 18 lat. Osoby te mogą tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizacje celów Koła.

3. Przyjęcie w poczet członków Koła następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz podjęciu uchwały przez zarząd Koła.

4. Członkostwo w Kole ustaje wskutek:

1) śmierci członka,

2) wystąpienia z Koła,

3) wykluczenia członka Koła.

5. Każdy członek Koła ma prawo do:

1) udziału w pracach koła,

2) czynnego i biernego udziału w wyborach do organów Koła,

3) uczestnictwa w obradach kolegialnych organów Koła, w skład którego wchodzi dany członek

6. Każdy członek ma obowiązek:

1) udziału w pracach koła,

2) uiszczania składek członkowskich w wysokości i terminach określonych uchwałą Zebrania członków,

3) przestrzegania niniejszego statutu oraz uchwał organów Koła,

4) dbania o mienie Koła.

 

§ 6. Zebranie członków Koła może ustanowić obowiązek podnoszenia przez członków Koła składki członkowskiej. Uchwała powinna określać wysokość składki oraz termin jej uiszczenia.

 

§ 7.1. Organami Koła są:

1) Zebranie Członków,

2) Zarząd Koła.

2. Zebranie Członków Koła może powołać Komisje Rewizyjną

3. Uchwały kolegialnych organów Koła odbywają się w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów. Na wniosek każdego członka organu zarządza się głosowanie tajne.

 

§ 8.1. Zebranie członków Koła jest najwyższym organem Koła.

2. W skład Zebrania Członków Koła wchodzą wszyscy członkowie Koła, których nie zawieszono w prawach członka.

3. Do właściwości Zebrania Członków Koła należą:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła,

2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej jeśli została ona powołana,

3) udzielenia absolutorium Zarządowi Koła,

4) uchwalenie kierunków działalności, programu działania i budżetu Koła,

5) wybór Zarządu Koła i Komisji rewizyjnej,

6) uchwalenie statutu Koła i jego zmian,

7) ustalenie wysokości i terminów uiszczania składki członkowskiej,

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej oraz ich obciążenia,

9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Koła oraz innych spraw i wniosków zgłaszanych przez członków Koła,

10) podejmowanie uchwał o zgodzie na zrzeszenie się w związek kół gospodyń wiejskich oraz w innych organizacjach społecznych lub gospodarczych,

11) podejmowanie uchwał o wystąpienie ze związku kół gospodyń wiejskich lub z innych organizacji społecznych lub gospodarczych,

12) podejmowanie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat netto z prowadzonej działalności zarobkowej,

13) oznaczenie maksymalnej wysokości jednorazowego zobowiązania oraz najwyższej sumy zobowiązań jaką Koło może zaciągnąć,

14) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się, podziału oraz likwidacji Koła,

15) bieżący nadzór i kontrola działalności Koła.

4. Uchwały w sprawach:

1) nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości Koła,

2) rozwiązania Koła podejmowane są większością 2/3 głosów.

 

§ 9.1. Zarząd Koła zwołuje Zwyczajne Zebranie Członków Koła co najmniej raz w roku nie później niż 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

2. Zarząd Koła zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek co najmniej najmniej pięciu członków Koła,

3) na wniosek Komisji rewizyjnej.

3. O zebraniu Zarząd Koła zawiadamia członków Koła najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania, przesyłając im proponowany porządek obrad. Jeżeli zebranie zwołane jest na wniosek, termin powinien zostać wyznaczony na dzień przypadający najpóźniej w ciągu 3 tygodni od daty wpłynięcia wniosku.

4. Dla ważności uchwał Zebrania konieczny jest co najmniej ½ członków Koła.

5. W razie nieodbycia się Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd zwołuje ponowne zebranie według tego samego porządku obrad. Zebranie wołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawach zmian w statucie oraz określonych w & 8 ust.4.

 

§ 10.1. W skład Zarządu Koła wchodzą trzy osoby wybierane przez Zebranie Członków na 3-letnią kadencje.

2. W każdym czasie przed upływem kadencji członek Zarządu Koła może zostać odwołany ze składu Zarządu Koła przez zebranie Członków.

 

§ 11. Do zadań zarządu Koła należy:

1) reprezentacja Koła na zewnątrz,

2) realizowanie celów i zadań Koła,

3) zwoływanie Zebrania Członków Koła.

4) składanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zebraniu Członków Koła,

5) przyjmowanie w poczet członków Koła,

6) dbanie o terminowość wpłat składek członkowskich,

7) prowadzenie listy członków Koła,

8) zawieszenie w prawach członków Koła,

9) wykluczenie z Koła,

10) zaciąganie w imieniu Koła bez zgody Zebrania Członków Koła zobowiązań do wysokości 10 000 PLN lub innej wysokości określonej przez Zebranie Członków Koła,

11) zaciąganie w imieniu Koła bez zgody Zebrania Członków Koła  innych zobowiązań,

12) dysponowanie majątkiem Koła.

 

§ 12.1. Uchwały Zarządu Koła są ostateczne, o ile nie przysługuje od nich odwołanie do Zebrania Członków Koła.

2. Odwołanie od uchwały Zarządu Koła zainteresowany członek Koła może wnieść najpóźniej na najbliższym Zebraniu Koła. Do czasu rozpatrzenia odwołania Uchwała zarządu Koła nie wywiera skutków. Uchwała Zebrania Członków Koła jest ostateczna.

 

§ 13.1. Członek Koła może zostać zawieszony w prawach członka jeżeli:

1) zalega z płatnością składek członkowskich co najmniej dwa pełne okresy,

2) nie przestrzega postanowień statutu lub uchwał organów koła,

3) nie bierze udziału w pracach Koła.

2. Członek Koła może zostać wykluczony, jeżeli pomimo zawieszenia go w prawach członka i wezwania przez Zarząd Koła do realizacji obowiązków, w dalszym ciągu ich nie wykonuje w terminie miesiąca od dnia wezwania.

 

§ 14. Koło reprezentuje co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 15.1. Zysk netto z działalności zarobkowej może zostać przeznaczony na:

1) cele statutowe Koła,

2) tworzenie kapitałów własnych Koła.

2. Strata netto może zostać pokryta z kapitałów własnych Koła.

 

§ 16.1. Koło może zostać zlikwidowane uchwałą Zebrania Członków Koła .

2. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Koła Zebranie Członków Koła wyznacza likwidatora Koła lub powierza tę funkcję jednemu z członków Zarządu Koła.

3. Majątek pozostały po likwidacji Koła staje się własnością Członków Koła w dniu likwidacji.

bottom of page